Sanace ekologických zátěží

Sanace kontaminovaných území je jednou z činností, která výraznou měrou přispívá k ozdravění životního prostředí. Společnost ENVIREX provádí sanace starých ekologických zátěží, odstraňování následků ekologických havárií a zajišťuje dekontaminaci zemin, vod a zneškodňování odpadů ze sanačních prací. Sanace ekologických zátěží jsou prováděny v podmínkách ex-situ. Při sanacích podzemních vod jsou uplatňovány technologie vhodné pro typ a rozsah znečištění a charakter horninového prostředí. Každý sanační zásah vždy vyžaduje individuální přístup a jedinečné řešení.

Sanace starých ekologických zátěží

Součástí sanací, které naše firma provádí, jsou zejména:

 • Předsanační monitoring
  • hydrogeologický průzkum kontaminované oblasti sloužící k lokalizaci a popisu znečištění
  • vypracování analýzy, hodnocení a prognóza rizika ohrožení životního prostředí
  • zpracování rizikové analýzy hodnotící jak vlastní poměry na kontaminované lokalitě, tak i nebezpečí vyplývající z možného šíření kontaminantu a jeho vlivu na okolní ekosystém
  • průzkumy kontaminace horninového prostředí a podzemních vod, odběry vzorků podzemní a povrchové vody, zemin a půdního vzduchu
  • zpracování projektu sanačních prací vymezující rozsah vlastních prací a ekonomiku sanace
 • Vlastní sanace
  • sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod, demoliční práce, průmyslové čištění
  • průběžný monitoring parametrů kontaminace prostředí a postupu sanace
  • odborně-technický dozor průběhu sanačních prací
  • zajištění vyhodnocení vlastního sanačního zásahu a nápravy ekologických škod
  • odstranění všech typů odpadů se zaměřením na odpady jako produkty sanačních prací, jejich detailní posouzení a navržení optimální úpravy, využití nebo odstranění.
  • rekultivaci území po ukončení sanačního zásahu
 • Postsanační monitoring

Likvidace ekologických havárií

Firma ENVIREX HOLDING, a.s. se dále zabývá likvidacemi ekologických havárií způsobenými zejména únikem ropných látek při haváriích automobilů. Po nahlášení havárie je nejprve provedeno ohledání místa havárie, zhodnoceno riziko nepříznivého dopadu havárie na životní prostředí (zejména riziko ohrožení kvality povrchových a podzemních vod) a v případě ohrožení životního prostředí je ve spolupráci s místně příslušným městským úřadem a dalšími dotčenými stranami dohodnut rozsah nápravných opatření. Firma zajistí odstranění následků havárie, organizuje a řídí nápravná opatření a ex-situ sanaci místa havárie, zajistí odběr a analýzu vzorků odebraných v průběhu sanačních prací a rekultivaci místa havárie. Přeprava a odstranění nebezpečných odpadů z místa havárie je zajištěno v souladu s příslušnými právními předpisy. Na závěr je sepsána závěrečná zpráva, ve které je popsán průběh řešení likvidace ekologické havárie a provedeno zhodnocení uskutečněných nápravných opatření.

 • Sanace kontaminovaných materiálů po havárii osobního a nákladního automobilu na 50,219 km dálnice D1 v k.ú. Trhový Štěpánov dne 09.11.2020
 • Sanace kontaminovaných materiálů (úniku kyseliny fosforečné) po havárii nákladního automobilu (cisterny) na 65,37 km dálnice D1 v k.ú. Bernartice dne 18.04.2020
 • Sanace kontaminovaných materiálů po havárii nákladního automobilu na 108 km dálnice D3 v k.ú. Horusice dne 27.01.2020

Havárie 50km D1

Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1 Havárie 50km D1

Havárie 66km D1

Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1 Havárie 66km D1

Havárie 108km D3

Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3 Havárie 108km D3

Jiné významné sanační projekty

 • Průzkum znečištění pozemků pro výstavbu v areálu bývalé továrny SCHEJBAL, Pardubická 427, 565 01 Choceň (04/2017)
 • Průzkum znečištění pozemků pro výstavbu, Štenberk (06/2017)
 • 1. a 2. etapa sanace po požáru a použití hasebních vod ve skladu dřevní hmoty v areálu společnosti SILVA CZ, s.r.o. v Nové Cerekvi (2018)