Ochrana životního prostředí, sanace ekologických záteží, odstranění odpadů
 ENVIREX HOLDING, a.s. 

O společnosti

Skupina firem ENVIREX je budována od roku 1992 a je ryze českým obchodním subjektem. Společnost poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, zabývá se širokým spektrem činností v oblasti ekologie, geologie, hydrogeologie a likvidace odpadů a poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí. Firma provozuje vlastní zařízení a techniku. Prioritou společnosti je zajištění spokojenosti zákazníků, dodržování právních předpisů a norem vztahujících se k jakosti poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a ochraně zdraví při práci.

Předmět činnosti

Společnost se soustřeďuje v rámci komunálních a průmyslových služeb především na následující činnosti:

 • stacionární a mobilní recyklační linka stavebně demoličního odpadu, zeminy a kameniva
 • expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
 • monitoring životního prostředí, vzorkování a chemické analýzy vzorků ze životního prostředí
 • poskytování služeb v oblasti řízení odpadového hospodářství
 • zpracování provozních řádů a dalších dokumentů dle legislativních požadavků
 • nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
 • provozování nákladní motorové dopravy do 3,5t a nad 3,5t
 • odstraňování výkopových zemin
 • rekultivačně sanační práce, sanace starých ekologických zátěží, likvidace ekologických havárií
 • provádění demolic a stavební činnosti
 • analýzy rizik a ekologické audity
 • práce bagrem
 • provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

EU