Odpady

Odstranění odpadů

Každá moderní společnost se ve stále větší míře potýká s obecným problémem odpadů. Jejich produkce v komunální i průmyslové sféře přináší vážné problémy v životním prostředí. Zásadním úkolem pro budoucnost zůstává dořešení otázky snižování množství odpadů, jeho maximálně možnou recyklaci a zajištění ekologicky i ekonomicky přijatelného způsobu vlastního zneškodnění odpadu. Naším hlavním krédem je poskytovat co nejkvalitnější služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci komplexních služeb řešíme též problematiku nebezpečných odpadů pocházejících jak z průmyslové, tak i občanské sféry. Pro tento účel máme vybudován sběrný dvůr určený pro příjem ostatních a nebezpečných odpadů od občanů i podniků. Naše společnost se zcela zásadně vyhýbá přebírání odpadů, které nejsou původcem deklarovány a vytříděny, resp. není doložen jejich původ a kvalita odpadu, a u nichž není původce schopen dodat chemický rozbor. V takovémto případě nabízíme zákazníkovi pomoc se zařazením odpadu, s odběrem a následnou analýzou vzorků odpadu, případně doporučíme nejvhodnější způsob odstranění.

Služby poskytované v oblasti odpadového hospodářství

 • Konzultace a odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství
  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady
  • zařazení odpadů produkovaných původcem dle Katalogu odpadů
  • komplexní převzetí agendy odpadového hospodářství
  • vedení průběžné evidence vyprodukovaných odpadů, vyhotovení ročních přehledů odpadů včetně zpracování předepsaných hlášení
 • Nakládání s ostatními a s nebezpečnými odpady
  • sběr, svoz a odstranění odpadů kategorie „O“ a „N“
  • provoz zařízení na sběr a třídění nebezpečných a ostatních odpadů
 • Přeprava odpadů
  • zajištění svozu pevných i kapalných odpadů
  • přeprava nebezpečných odpadů vozem vybaveným dle norem ADR
 • Odběr a analýzy vzorků odpadů, vod a zemin vlastní akreditovanou laboratoří
 • Likvidace kontaminovaných jímek, nádrží, technologického zařízení, dešťových usazovacích nádrží
 • Zpracování provozních řádů, ekologické újmy, havarijních plánů, ...
 • Zajišťování pravidelného vývozu (1x ročně) kontaminovaných nádrží (lapolů, DUN)

Provozovaná zařízení

Sklad ostatních a nebezpečných odpadu Habry

V areálu Haberského Dvora provozuje firma ENVIREX HOLDING, a.s. sklad nebezpečných a ostatních odpadů, který zabezpečuje dočasné skladování ostatních a nebezpečných odpadů dovážených od jednotlivých původců. Odpady jsou ve skladu uloženy z důvodu nashromáždění dostatečného množství před jejich odvozem k využití nebo k odstranění. Jednotlivé odpady jsou označeny a navzájem odděleny tak, aby nedošlo k mísení jednotlivých druhů a kategorií nebezpečných odpadů, interakcím mezi nimi, případně jejich úniku do okolního prostoru. Sklad nebezpečných odpadů je ocelový, krytý přemístitelný příruční EKO sklad opatřený těsnou záchytnou vanou překrytou roštem a je umístěn na zpevněné ploše v areálu Haberského Dvora.

Mobilní zařízení ke sběru odpadů

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. zabezpečuje sběr odpadů od jednotlivých původců nebo jiných oprávněných osob vlastními dopravními prostředky. V případě, že kapacita vlastních přepravních prostředků nepostačuje, jsou dopravní prostředky najímány od jiných subjektů, které se přepravou zabývají. Po převzetí je odpad u původce zvážen, roztříděn a uložen do odpovídajících certifikovaných sběrných a přepravních nádob dle jednotlivých druhů a kategorií. Jednotlivé shromažďovací prostředky jsou označeny popisem s uvedeným katalogovým číslem a kategorií odpadu, případně jsou opatřeny grafickými symboly nebezpečnosti.