Recyklační linka Kysibl

Mobilní recyklační linka stavebně demoličního odpadu, zeminy a kameniva

Recyklací zemin a kameniva a stavebních a demoličních odpadů rozumíme převážně jejich úpravu, během které dochází ke změně jejich fyzikálních vlastností. Uvedené odpady jsou cenným zdrojem materiálů, který může snížit nutnost těžby, popřípadě výroby nových surovin a materiálů. To má pozitivní dopad na životní prostředí.

Recyklované materiály vznikají vhodnou kombinací drcení a třídění na frakce s ohledem na maximální využití ve stavební výrobě. Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch.

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. pořídila nové stroje, prostřednictvím kterých zpracovává stavebně demoliční odpad na druhotné suroviny, které budou znovu využívány.

Stavební odpad (kámen, zemina, vybourané stavební sutě) bude pásovým rypadlem přetříděn, popřípadě rozmělněn na menší kusy použitelné pro další zpracování drtičem. Mobilní drtící zařízení je schopno nadrtit zákazníkem požadovanou frakci např. 0-4 mm, 0-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-64 mm, 0-32 mm, 0-64 mm a případně další dle potřeby.

V rámci recyklačního procesu plánuje společnost dále zpracovávat cihelný recyklát, betonový recyklát, asfaltový recyklát, směsný cihlobetonový recyklát, směsný recyklát, tříděnou zeminu a netříděnou zeminu na závoz.

Betonový recyklát nebo tříděné kamenivo může být použit do konstrukčních vrstev cest, parkovišť a ke zpěvným zásypům po demolicích. Cihelný recyklát je využíván na zpevnění polních cest, ke zpětným zásypům po demolicích a ke srovnávání terénních nerovností. Tříděná zemina slouží k zásypům trubních vedení, k finálním terénním úpravám na stavbách a k jiným zemním pracím.

MEDIALIZACE

Recyklační linka Kysibl

Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka Recyklační linka